Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf 15 mei 2018 voor alle bestaande en alle nieuwe accounts aangemaakt op of na die datum. Lees dit document zorgvuldig door.

Dit document regelt uw relatie met FranklyView, en het bedrijf dat de diensten uitvoert; OrangeLane Media BV (Collectief "FranklyView") gevestigd op het Sweelinckplein 35, 2517 GN Den Haag - Nederland. Hieronder staan de voorwaarden en condities waaronder FranklyView haar internet-websites beschikbaar stelt, met inbegrip van www.FranklyView.com en www.FranklyView.net (gezamenlijk de "Site"), de diensten die beschikbaar zijn via de Site of op andere wijze door FranklyView ( de "Diensten"), aan elke persoon of entiteit (elk een "Gebruiker") toegang geeft tot de Site en gebruik van de Diensten.

Deze Gebruiksvoorwaarden staan samen met alle andere bepalingen, voorwaarden, regels, beleid of de procedures ("Aanvullende Voorwaarden") gepubliceerd op de site. Daarnaast is de AVG Verwerkersovereenkomst onderdeel van de overeenkomst. Deze ontvangt u separaat als bestand. Van tijd tot tijd en in verband met het gebruik van de Site of de Diensten (samen, deze "Overeenkomst"), kan FranklyView deze van tijd tot tijd bijwerken.

De Gebruiksvoorwaarden, Aanvullende voorwaarden en de Verwerkersovereenkomst vormen een bindende, wettelijke overeenkomst tussen FranklyView en Gebruiker. Door te klikken op "Ik ga akkoord met de voorwaarden" (of een andere knop met vermelding van uw aanvaarding van deze Overeenkomst), per e-mail of schriftelijk in te gaan op een offerte, gaat u akkoord met, en bent u gebonden aan deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met een van de voorwaarden van deze overeenkomst, klik dan niet op een dergelijke knop en geef op geen enkele andere wijze opdracht om te starten met onze dienst. U beperkt daarmee uw toegang tot of het gebruik van deze Site of de Diensten of enige informatie op deze site.

FranklyView kan op elk moment wijzigingen aanbrengen in de aangeboden materialen en diensten op deze. FranklyView kan de voorwaarden van deze Overeenkomst (met inbegrip van eventuele aanvullende voorwaarden en de Verwerkersovereenkomst) te allen tijde aanpassen. Als FranklyView de voorwaarden van deze Overeenkomst wijzigt, zal FranklyView een bijgewerkte reeks bepalingen en voorwaarden van het gebruik op deze site plaatsen en een per e-mail een kennisgeving van de gewijzigde voorwaarden sturen aan geregistreerde gebruikers.
Als een wijziging onacceptabel voor u is, dan bent u in de gelegenheid om dit via e-mail, swchriftelijk en telefonisch kenbaar te maken aan FranklyView. Zonder bericht en/of als u niet stopt met het gebruik van deze site en de diensten, wordt u geacht te hebben ingestemd met de wijziging.

1. Rechtspositie
Elke Gebruiker garandeert dat als het als bedrijf of andere rechtspersoon onder de lokaal geldende wetgeving handelt en gemachtigd is om de Overeenkomst aan te gaan. De contactpersoon die de overeenkomst aangaat is meerderjarig in zijn of haar woonplaats.

2. Abonnementen en betaling
2.1. Indien Gebruiker een betaald abonnement op de Diensten aangaat (een "abonnement"), zal Gebruiker, alle vergoedingen aan FranklyView betalen, met inbegrip van eventuele extra diensten die door gebruiker worden afgenomen, BTW en eventuele andere van toepassing zijnde belastingen of kosten voor (internationaal) betalingsverkeer. FranklyView publiceert actuele tarieven op http://www.FranklyView.com/productplan/. FranklyView kan tarieven te allen tijde en naar eigen inzicht aanpassen. Nieuwe tarieven worden van kracht aan het einde van een abonnementsperiode. FranklyView zal Gebruiker informeren over wijzigingen in tarieven, zodat Gebruiker het Abonnement kan annuleren vóór het einde van de dan geldende abonnementsperiode.

2.2. Een abonnement op de Services loopt op een continue service basis. Dit betekent dat, met inachtneming van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, FranklyView automatisch het abonnement verlengt aan het eind van iedere abonnementsperiode (12 maanden), tenzij Gebruiker het abonnement heeft geannuleerd voor het einde van de dan lopende abonnementsperiode. Gebruiker krijgt voor de nieuwe abonnementsperiode een tarief in rekening gebracht dat gelijk is aan het tarief voor de vorige abonnementsperiode, tenzij FranklyView Gebruiker vooraf heeft geïnformeerd over een tariefwijziging. Een annulering van het abonnement door Gebruiker wordt van kracht op de datum waarop de op dat moment geldende abonnementsperiode verstrijkt.

2.3. Indien Gebruiker ervoor heeft gekozen om de vergoedingen bedoeld in artikel 2.1 (Abonnementen en betaling) met een creditcard te betalen, garandeert Gebruiker hierbij dat de door Gebruiker verstrekte credit card informatie juist is. Gebruiker informeert FranklyView onmiddelijk over alle eventuele wijzigingen van deze credit card informatie . Gebruiker erkent en stemt ermee in dat FranklyView het Abonnement en het gebruik van Site en Diensten kan opschorten of opzeggen, wanneer de creditcard betaling niet kan worden verwerkt.

3. Registratie
Gebruiker garandeert dat de bij registratie verstrekte informatie volledig en correct is.  Gebruiker draagt ​​er zorg voor dat deze informatie wordt bijgehouden. Bij de registratie voor een abonnement, krijgt elke gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruiker erkent en stemt ermee in dat Gebruiker, en niet FranklyView, is verantwoordelijk voor het gebruikers account en alle activiteiten die via dit gebruikers account plaatsvinden, al dan niet door de gebruiker toegestaan.

4. FranklyView Materialen
Bepaalde content en informatie op en via deze Site en Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, documenten, afbeeldingen en foto's die niet gebruikers content (zoals hieronder gedefinieerd) (gezamenlijk, de "FranklyView Materialen") zijn het auteursrechtelijk beschermd werk en / of handelsmerk van FranklyView of FranklyView's partners. FranklyView verleent u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om FranklyView Materialen te gebruiken en weer te geven voor persoonlijk gebruik dat verband houdt met de Site en Diensten.

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​in deze Overeenkomst, heeft u geen recht om FranklyView Materialen te wijzigen, te bewerken, te kopiëren, te reproduceren, afgeleide werken te maken, te “reverse-engineeren”, te wijzigen, te verbeteren of op andere wijze te exploiteren.

Deze beperkte licentie eindigt automatisch, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, als u inbreuk maakt op voorwaarden van deze overeenkomst. Met uitzondering van de genoemde beperkte rechten, erkent u dat u geen recht, titel of belang heeft in of voor FranklyView Materialen.

5. gebruikers content
5.1. Gebruiker erkent en stemt ermee in dat:
(A) De gebruiker verantwoordelijkheid houdt of krijgt voor alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen, video, antwoorden op de enquête, berichten, geplaatste reviews op reviewsites of sociale media platforms, nieuwe aangemaakt enquêtes, waaronder de enquêtevragen of andere materialen, ingediend of verzonden door Gebruiker of respondenten van enquêtes, gebruiker via de site of de diensten (collectief, "Gebruikers content"), hetzij openlijk geplaatst of prive verzonden, die het gevolg zijn van het gebruik van de Site en de Diensten.

(B) Gebruiker, en niet FranklyView, is verantwoordelijk voor alle gebruikers content die gebruiker of de respondenten van enquêtes uploaden, plaatsen, e-mailen, distribueren, communiceren,  verzenden, of anderszins beschikbaar maken door gebruik van de Diensten of gebruikers content die anderszins ter beschikking gesteld is via het gebruik van het gebruikers account (als gebruiker er een heeft), al dan niet toegestaan ​​door gebruiker,

(C) door het gebruik van de Site en de Diensten, kan Gebruiker worden blootgesteld aan gebruikers content die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk, vulgair, obsceen, beledigend, onfatsoenlijk, inbreuk makend op iemands privacy, haatdragend , of raciaal, etnisch of anderszins verwerpelijk is, en

(D) door het communiceren of het verzenden van gebruikers content via de site of de diensten, verleent Gebruiker FranklyView een onherroepelijke, niet-exclusieve, royalty-vrije en wereldwijde licentie om dergelijke gebruikers content te gebruiken voor de exploitatie van de site en het leveren van de Diensten , en Gebruiker garandeert FranklyView dat zij het recht heeft om een ​​dergelijke voor dergelijke doeleinden licentie te verlenen.

5.2. Gebruiker erkent en stemt ermee in dat FranklyView geen controle heeft over de gebruikers inhoud die afkomstig zijn van Gebruiker, respondenten van enquêtes of andere gebruikers van de Site of de Diensten, en niet in staat voor de juistheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke gebruikers content.

Niettegenstaande het voorgaande, kan maar is FranklyView niet verplicht, alle gebruikers content naar eigen inzicht te beoordelen,  te wijzigen, toegang te beëindigen tot, of te verwijderen wanneer gebruikers content in strijd is met een van de bepalingen van deze overeenkomst.

5,3 Gebruiker erkent verder en gaat ermee akkoord dat elke partner en derde partij waar FranklyView interfaces voor sharing en communicatiediensten voor aanbiedt eigen gebruiksvoorwaarden hanteert die niet worden gecontroleerd door FranklyView.

5.4. Gebruiker erkent en stemt ermee in dat Gebruiker als enige verantwoordelijk is voor de back-up van alle gebruikers content geüpload naar de Site door Gebruiker of ontvangen door Gebruiker door het gebruik van de Diensten. FranklyView is niet aansprakelijk voor het zuiveren, verwijderen of het niet behouden van gebruikers content.

5.5. Indien Gebruiker handelt in strijd met enige bepaling van deze Overeenkomst, kan FranklyView het abonnement schorsen, Diensten uitschakelen en / of gebruiker de toegang tot de site en / of de Diensten ontzeggen, alsook Gebruiker aansprakelijk stellen voor verliezen, schade, kosten of uitgaven door FranklyView als gevolg van of voortvloeiend uit een dergelijke niet-naleving.

6. Gedragscode voor de gebruiker

In verband met het gebruik door Gebruikers van de Site en de Diensten, en zonder enige beperking heeft Gebruiker de volgende verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst of de toepasselijke wetgeving:
(A) Gebruiker moet voldoen aan: (i) deze overeenkomst, met inbegrip van FranklyView's anti-spam beleid en alle andere beleidsvormen zoals gepubliceerd op de site, (ii) alle lokale en internationale wetgeving van toepassing op de vestigingsplaats van Gebruiker, die kunnen bestaan ​​uit de Luxemburgse wet op de gegevensbescherming in de elektronische communicatie sector en alle andere wetten met betrekking tot ongevraagde commerciële e-mailberichten, laster, privacy, obsceniteit, intellectuele eigendom, bescherming van gegevens, en het kind beschermende e-mailadres registers, (iii) alle andere regels of voorschriften van toepassing zijn op Gebruiker, met inbegrip van, onder andere, de regelgeving inzake veiligheid, en (iv) alle privacy beleid of soortgelijk beleid of procedures waaraan gebruiker gehouden is die gerelateerd zijn aan het gebruik van Site en Diensten;

(B) Gebruiker zal geen eigen content uploaden, plaatsen, e-mailen, verspreiden, communiceren, verzenden of anderszins beschikbaar maken die: (i) onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk, vulgair, obsceen, beledigend , onfatsoenlijk, inbreuk maakt op iemands privacy, haatdragend, racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is, (ii) inbreuk maakt op een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht van een partij, (iii) in strijd is met  wetgeving, een contractuele of fiduciaire relatie (met inbegrip van interne informatie, en bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie die of openbaar gemaakt in verband met een arbeidsverhouding of krachtens een geheimhoudingsovereenkomst), of (iv) bestaat uit of bevat "junk mail", "spam", "kettingbrieven", "piramidespelen", of een soortgelijke vorm van werving;

(C) Gebruiker zal geen gebruik van de Site of de Diensten maken om enquêtes, polls, of andere materialen te sturen naar minderjarige personen ("minderjarigen"), tenzij gebruiker is toegestaan ​​om dit te doen onder alle toepasselijke wetten , of om minderjarigen op enigerlei wijze nadelig te beïnvloeden. Gebruiker zal geen onderzoeken, enquêtes of andere materialen te sturen naar minderjarigen die FranklyView zou onderwerpen aan lokale of internationale wet, regel of reglement met betrekking tot de privacy van kinderen, rechten van de persoonlijkheid of anderszins verband houden met de bescherming van minderjarigen;

(D), Gebruiker geeft zich niet uit voor een andere persoon of entiteit, met inbegrip van FranklyView, of een FranklyView medewerker.

(E), indien Gebruiker gebruik maakt van de Diensten door een enquête te sturen, zal de uitnodiging en / of de enquête voor ontvangers niet misleidend  zijn wanneer Gebruiker de mogelijkheid heeft om individuele antwoorden te koppelen aan individuele e-mailadressen waarnaar dat onderzoek is verzonden. FranklyView adviseert Gebruikers om in enquêtes en / of uitnodigingen de volgende mededeling (of woorden van gelijke betekenis), toe te voegen:
"Uw antwoorden op de vragen worden vertrouwelijk, niet per sé anoniem en alleen in het kader van dit onderzoek behandeld."

(F), Gebruiker zal procedures, beleid  en gebruiksvoorwaarden van Site en Diensten en van netwerken verbonden aan de Site en Diensten niet verstoren, onderbreken of overtreden. 

(G), Gebruiker zal geen excessief gebruik maken van de Site of de Diensten, met inbegrip van het gebruik dat een negatieve invloed op de snelheid, of functionaliteit van de Site, of gebruik dat  de beschikbaarheid van de Site en de diensten voor andere gebruikers verstoort. FranklyView zal naar eigen inzicht excessief gebruik beoordelen en maatregelen toepassen om dit tegen te gaan;

(H) Gebruiker zal niet proberen on de Site en Diensten te beschadigen, te hacken, te kraken, reverse engineering toe te passen of anderszins de site of de diensten te storen.

(I) Gebruiker zal geen van virussen of vergelijkbare schadelijke software , uploaden, plaatsen, e-mailen, verspreiden, communiceren, verzenden, of anderszins beschikbaar maken waardoor de werking van de Site of de Diensten kunnen beschadigen en

(J) Gebruiker zal geen enquête links naar message boards, forums, sites of nieuwsgroepen uploaden die niet relatie hebben met het betreffende onderwerp van het onderzoek, of wanneer de exploitanten van deze message boards, forums, sites of nieuwsgroepen het uploaden daarvan verbieden.

Gebruiker erkent verder en gaat ermee akkoord dat FranklyView kan samenwerken met de overheid in verband met een onderzoek naar het gebruik door Gebruikers van de site of de diensten, met inbegrip van gebruik dat in strijd is met de geldende wetten, en kan, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten, gebruikers content  en alle andere informatie met betrekking tot de Gebruiker of het gebruik van de site of de diensten openbaar maken, in geval een overheidsinstantie in verband met een dergelijk onderzoek FranklyView daar om verzoekt.

. 7. Vrijwaring door gebruiker
Gebruiker vrijwaart FranklyView, haar gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke bestuurders, functionarissen, werknemers, bedienden en agenten van en tegen alle claims, vorderingen, schade, aansprakelijkheden en kosten (inclusief volledige juridische kosten) die voortkomen uit, door of in verband met:
(A) gebruik door de Gebruiker van de Site of de Diensten, met inbegrip van het gebruik van of vertrouwen op enige informatie of materiaal (inclusief enquête of poll resultaten of reacties), communicatie en gedeelde reviews en berichten door het gebruik van de Site of de Diensten,
(B) elk ander gebruik van de Diensten door een derde met behulp van gebruikers-account (al dan niet toegestaan ​​door gebruiker),
(C) Gebruikers schending van deze overeenkomst, of
(D) Gebruikers handelen in strijd met enige van toepassing zijnde wet,

8. Beëindiging overeenkomst
8.1. Deze Overeenkomst wordt automatisch van kracht bij het eerste gebruik door de Gebruiker van de Site of de Diensten en de aanvaarding van deze overeenkomst, en zal doorlopen tot deze wordt beëindigd.

8.2. FranklyView kan het abonnement en deze Overeenkomst automatisch en onmiddellijk beëindigen met kennisgeving aan Gebruiker in het geval Gebruiker inbreuk maakt op een van de rechten, garanties of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst (met inbegrip van alle verplichtingen van Gebruiker op grond van artikel 5 (Gebruiker content)) of wanneer Gebruiker inbreuk maakt op een toepasselijke wet.

8.3. Gebruiker kan het abonnement en deze overeenkomst beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan FranklyView in het geval dat FranklyView wezenlijk inbreuk maakt op een van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst en indien deze inbreuk niet hersteld wordt binnen zestig dagen na ontvangst van deze kennisgeving.

8.4. Bij beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, zal Gebruiker onmiddellijk  stoppen met alle gebruik van de Site en de Diensten. Gebruiker erkent en stemt ermee in dat FranklyView naar eigen inzicht alle maatregelen kan nemen die FranklyView redelijkerwijs noodzakelijk of wenselijk acht om verder gebruik van Site of Diensten door Gebruiker te voorkomen, met inbegrip van het blokkeren van gebruiker het IP-adres. Gebruiker erkent en aanvaardt bovendien dat na beëindiging van deze overeenkomst, FranklyView niet is gehouden enige Gebruiker Inhoud te behouden (met inbegrip van onderzoek of poll resultaten, gegevens van deelnemers en respondenten), of om deze te verstrekken aan gebruiker, maar er voor kan kiezen om dit naar eigen inzicht te doen.

8.5. Beëindiging van deze overeenkomst wegens schending als bedoeld in artikel 8.2 hierboven geeft  gebruiker geen recht op restitutie van eventuele eerder betalingen door Gebruiker.

8.6. De volgende bepalingen blijven van kracht nadat deze Overeenkomst om welke reden dan ook beëindigd is:

(A) alle door Gebruiker gegeven garanties en vrijwaringen krachtens deze overeenkomst;
(B) Alle beperkingen van garanties en beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid, en
(C) de laatste zin van artikel 4 (FranklyView Materials), en elk van de artikelen 5 (user-content), 7 (Vrijwaring door gebruiker), 8,4 (Beëindiging), 8,5 (Beëindiging), 8,6 (Beëindiging), 10 (Beperkingen en Uitsluiting van aansprakelijkheid FranklyView's), 11 (Intellectueel Eigendomsrecht), en 13 (Algemeen).

9. Bepaling van de site en de diensten
9.1. FranklyView behoudt zich te allen tijde het recht voor om van tijd tot tijd de site, diensten of enig deel daarvan tijdelijk of permanent te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, of gebruiker de toegang daartoe tijdelijk of permanent te beëindigen. FranklyView zal commercieel gezien redelijke inspanningen verrichten om binnen een redelijke termijn te communiceren over de wijzigingen die de diensten op een belangrijke negatieve manier beïnvloeden.

In het geval de veranderingen de diensten significant op een negatieve manier beïnvloeden, is gebruiker gerechtigd tot annuleren van het abonnement. Gebruiker erkent en stemt ermee in dat FranklyView niet door gebruiker, of een derde partij, aansprakelijk gesteld kan worden voor enige wijziging, opschorting of staking van de diensten of enige wijziging, schorsing of beëindiging van de website.

9.2. Zonder afbreuk te doen sectie 9.1 (bepaling van de site en de diensten), indien gebruiker excessief gebruik maakt van de site of de diensten (zoals beschreven in hoofdstuk 6 (g), kan FranklyView maatregelen nemen die zij nodig acht om dergelijke excessief gebruik te voorkomen en om de beschikbaarheid van de site en de diensten te herstellen voor andere gebruikers, onder meer door gebruiker tijdelijk of permanent toegang tot de site en de diensten te blokkeren, of door intrekking van het abonnement en beëindigen van deze overeenkomst.

9.3. Gebruiker aanvaardt dat de site en de diensten worden geleverd "zoals het is", "waar is", "zoals beschikbaar" en "met alle gebreken" en dat, behalve indien anders is uiteengezet in deze overeenkomst met betrekking tot gebruikers in bepaalde landen, FranklyView geen verantwoordelijkheid heeft of aansprakelijkheid draagt voor het verlies van of verwijdering van, of het niet kunnen ontvangen, verwerken, opslaan van gebruikers inhoud (inclusief enquête of poll resultaten of reacties) verzameld of gecreëerd door gebruik van de diensten.

9.4. Gebruiker aanvaardt dat de informatie, software, producten en diensten in of beschikbaar gemaakt via de site of de diensten, inclusief informatie, software, producten en diensten ter beschikking gesteld door andere gebruikers van de site of de diensten, onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten.

9.5. Gebruiker erkent en aanvaardt bovendien dat gebruiker en niet FranklyView, verantwoordelijk is voor de evaluatie van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid en bruikbaarheid van de informatie en gegevens die via het gebruik van de site of de diensten zijn verkregen.

9.6. FranklyView geeft geen garanties met betrekking tot de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, kwaliteit, ontbreken van virussen of andere schadelijke componenten van de site of de diensten of de nauwkeurigheid van deze informatie, software, producten en diensten.

9.7. Voor zover toegestaan op grond van toepasselijk recht, wijzen FranklyView, haar partners, en hun respectieve bestuurders, managers, werknemers  of agenten hierbij alle garanties af, expliciet of impliciet, met betrekking tot deze informatie, software, producten of diensten, inclusief enige garantie van het niet-inbreuk maken op rechten van derden, en de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor doel.

10. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid FranklyView
10.1. In geen geval zullen FranklyView, haar partners, hun respectievelijke bestuurders, managers, werknemers of agenten verantwoordelijk zijn voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, bijzondere of gevolgschade, inclusief schade door winstderving, verlies van inkomsten, verlies van gebruik of gegevens, of kosten voor de dekking, als gevolg van of op een andere wijze verband houdend met deze overeenkomst, hetzij op basis van contract, onrecht, risicoaansprakelijkheid of enige andere juridische theorie, zelfs als FranklyView op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van schade, inclusief schade als gevolg van:
(a) het gebruik of prestatie van, de vertraging van, het niet kunnen gebruiken van de site of de diensten of
(b) enige informatie, software, producten of diensten in of beschikbaar gemaakt via de site of de diensten, inclusief informatie, software, producten en diensten ter beschikking gesteld door andere gebruikers, of aan de site en de diensten gelieerde vennootschappen of derden.
Gebruiker stemt ermee in het bijzonder dat FranklyView, haar partners, en hun respectieve bestuurders, managers, werknemers, aangestelden en vertegenwoordigers niet aansprakelijk zijn voor:
(c) onbevoegde toegang tot of wijziging van transmissies of gegevens, materiaal of gegevens verzonden of ontvangen of niet verzonden of niet ontvangen, of enige transacties die via de site of de diensten of met een beroep op enige informatie die via het gebruik van de site of de diensten tot stand zijn gekomen,
(d) bedreigende, obscene, beledigende of illegale inhoud of gedrag van enige andere partij of enige inbreuk op rechten van een derde partij, inclusief intellectuele eigendomsrechten, of
(e) inhoud en / of functie verzonden met, of opgenomen in de site en de diensten door gelieerde vennootschappen of derden.
Indien gebruiker ontevreden is over enige gedeelte van de site of de diensten, de enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid voor gebruiker is deze overeenkomst te beëindigen en gebruik van de site en de diensten staken.

10.2. In het geval dat, ongeacht eedergenoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid, FranklyView, een van zijn partners, of enige van hun respectievelijke bestuurders, managers, werknemers of aangestelden door gebruiker aansprakelijk gesteld wordt voor enig bedrag onder deze overeenkomst op basis van enige aanname van herstel, hetzij op basis van contract, onrecht, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zal FranklyViews totale aansprakelijkheid maximaal 50% bedragen van de daadwerkelijk door FranklyView van gebruiker ontvangen betalingen, vallend onder deze overeenkomst binnen een periode van maximaal de afgelopen 12 maanden (=de helft van het abonnementsgeld van de afgelopen 12 maanden).

10.3. Gebruiker aanvaardt dat zonder de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid, FranklyView de site en de diensten niet zou kunnen aanbieden, en dat deze uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van toepassing zijn, zelfs als ze voor gebruiker zouden leiden tot reparaties als gevolg van deze overeenkomst doordat site of diensten falen in hun essentiële doel. Niettegenstaande het voorgaande, jurisdicties in sommige landen staan ​​de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade, schade ten gevolge van een onrechtmatige daad, schade aan leven, lichaam of gezondheid of in geval van lichamelijk letsel, overlijden, fraude, grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag, of schending van een fundamentele verplichting niet toe. De genoemde beperking en uitsluitingen zijn in dat geval niet van toepassing op die Gebruikers (inclusief, zonder beperking, zoals uiteengezet met betrekking tot de gebruikers in Duitsland in de land-specifieke termen).

11. Intellectuele eigendomsrechten
De Site en de Diensten en alle informatie en schermen die verschijnen op deze website, met inbegrip van documenten, diensten, templates, website design, opties voor delen, tekst, afbeeldingen, logo's, foto’s en iconen, alsmede de regeling daarvan, zijn eigendom van FranklyView, aan haar gelieerde ondernemingen, of haar externe licentiegevers.

Tenzij anders vereist of beperkt door de toepasselijke wetgeving, is elke reproductie, verspreiding, wijziging, overdracht, of publicatie van enig auteursrechtelijk beschermd materiaal ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende of licentie. FranklyView behoudt zich alle rechten op de site en de diensten die niet uitdrukkelijk zijn toegekend. FranklyView is een handelsmerk van OrangeLane Media in Nederland en van haar filialen en aangewezen vertegenwoordigers in diverse andere rechtsgebieden over de hele wereld. Andere handelsmerken, namen en logo's op deze site zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Niets in deze Overeenkomst wordt geacht rechten op intellectueel eigendom toe te wijzen of over te dragen aan gebruiker. Gebruiker erkent en aanvaardt bovendien dat FranklyView Materialen en andere inhoud die voor gebruiker door middel van de Diensten te gebruiken zijn,  onderworpen kunnen zijn aan de intellectuele eigendomsrechten van derden.

12. Privacy Policy
Uw gebruik van deze website vindt plaats onder het privacybeleid van FranklyView, dat is hier beschikbaar (het "Privacybeleid").

13. Algemeen
13.1. De Site bevat interfaces, frames en hyperlinks naar internetsites die worden onderhouden door derde partijen. FranklyView garandeert niet dat het dergelijke websites van derden heeft beoordeeld en onthoudt zich uitspraken, verklaringen of garanties met betrekking tot de werking van deze websites van derden, de inhoud er van en de werking van de interface met FranklyView. FranklyView is niet verantwoordelijk voor, noch onderschrijft of noch beveelt aan de producten of diensten die door derden via deze websites worden geleverd.

13.2. Gebruiker erkent en stemt ermee in dat Gebruiker, en niet FranklyView, verantwoordelijk is voor het bepalen welke wetten van toepassing zijn op het gebruik voor Gebruikers van de Site en de Diensten en het beoordelen van verplichtingen voor Gebruiker uit hoofde van deze wetten.

13.3. Alle kennisgevingen en andere communicatie door FranklyView naar Gebruiker vereist of toegestaan krachtens deze overeenkomst zijn geacht naar behoren te zijn uitgevoerd op de dag waarop ze:
(A) op de Site zijn geplaatst
(B) per e-mail zijn verzonden naar het e-mailadres dat door Gebruiker is doorgegeven aan FranklyView, of
(C) per post zijn verzonden naar het postadres door Gebruiker is doorgegeven aan FranklyView.
Gebruiker kan berichten die betrekking hebben op deze Overeenkomst per e-mail aan FranklyView versturen naar info@FranklyView.com.

13.4. Het gebruik van de termen "omvat" en "inclusief", en soortgelijke termen, wordt geacht niet beperkend te zijn voor wat er nog meer zou kunnen worden opgenomen.

13.5. Deze overeenkomst valt onder het  wet- en regelgeving stelsel van Nederland. FranklyView en de Gebruiker onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de stad Den Haag, Nederland in relatie met enige claim voortvloeiend uit of in verband met deze overeenkomst, die niet kan worden opgelost door middel van een onderling overeengekomen bemiddelingsprocedure. Gebruiker mag deze overeenkomst niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FranklyView, die deze naar eigen goeddunken kan geven of afwijzen.

13.6. FranklyView mag deze overeenkomst te allen tijde overdragen aan de belanghebbende opvolger  in verband met een fusie, consolidatie of andere bedrijfsreorganisatie waarin FranklyView participeert  of aan de koper van alle of vrijwel alle activa van FranklyView betrekking hebbend op site.

Login